Често задавани въпроси

Какво е кадастър?

Кадастър е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от реда в законa за Кадастъра и имотния регистър. Кадастърът се създава, поддържа и съхранява от Агенцията по геодезия, картография и кадастър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Агенцията по геодезия, картография и кадастър поддържа държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), който приема, съхранява и предоставя за ползване по установения от Закона за Националния архивен фонд ред геодезически, картографски, кадастрални и други материали и данни. Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват в графичен и писмен вид върху традиционен носител и в цифров вид върху магнитен, оптически или друг технически носител. Те подлежат на приемане, съобщаване на заинтересуваните лица и одобряване по ред, определен от този Закона за кадастъра и имотния регистър.

Oдобрената кадастрална карта и кадастрални регистри се въвеждат в информационната система от Службата по геодезия, картография и кадастър.

Кадастралната карта съдържа:

1. държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение;

2. поземлените имоти с границите и идентификаторите им;

3. сградите и идентификаторите им;

4. наименованията на местности, улици, водни течения и площи и други обекти

5. точките от геодезическата основа.

Кадастърът и имотният регистър са свързани въз основа на идентификатора на недвижимите имоти. Те са публични и всеки гражданин може да получи справка от тях. Основните данни за недвижимите имоти в имотния регистър се получават от кадастъра. Информационните системи осъществяват връзка и с Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ), Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), регистрите на държавните и общинските имоти.

Последна промяна на 09.03.2013 от Zenit-Geo.

Обратно