20 years zenitgeo
Back
Next
КВС

Поддържане на КВС

Изготвяне на скици, справки и баланси по различни характеристики. Смяна на собствеността.

Научете повече...
Инвестиционно проектиране

Инвестиционно проектиране

Предварително инвестиционно проучване. Задание за проектиране. Изготвяне на идеен и технически проект.

Научете повече...
Геодезия в строителството

Геодезия в строителството

Трасиране на контури и оси на сгради, кота „нула”, кота „било”, кота „корниз”, определяне на обеми на изкопи.

Научете повече...
Кадастър

Кадастър

Създаване и поддържане на кадастрални карти и кадастрални регистри в съответствие със ЗКИР.

Научете повече...
GPS

GPS измервания

Измервания с геодезически GPS приемници и обработка на резултатите.

Научете повече...