Кадастрални карти и регистри

Кадастър

Създаване на кадастрални карти и кадастрален регистър

За да се създаде актуален модел на цифрова кадастрална карта се извършват геодезически измервания и изчисления спрямо предварително създадена работна геодезическа основа (РГО). Резултатите от геодезическите заснемания и изчисления на координати на подробните точки се предават на хартиен и магнитен носител.

 • РГО - прави се предварителен проект – съгласуване с АК;
 • Полски измервания – стабилизиране на точките;
 • Обработка на полските измервания;
 • Предаване на РГО - схема, координатен регистър, реперни карнети, обяснителна записка;
 • Кадастралната карта се предава на хартиен носител в мащаб 1:10 000 и на цифров модел;
 • Кадастралните регистри се предават на хартиен и магнитен носител (по райони);
 • Схеми на самостоятелните обекти в сгради;
 • Приемат се данни и материали от АК и от Общината на населеното място, на което ще се прави КККР: ---- Цифров модел - ако има такъв;
  - Регулационни копия на измененията;
  - Преписки;
  - Регулационни платна от Стария кадастрален план;
  - Документи за собственост (нотариални актове, договори за делба и др.);
  - Разписни книги
  ;
 • Получените материали се подреждат и сортират в удобен за работа ред (примерно по квартали);
 • Сравняват се старите планоснимачни номера на кои от действащия регулационен план съответстват;
 • Сортират се преписките и се уточняват измененията;
 • Уточняват се административните адреси и номера на имотите;
 • Попълват се анкетни листове, като се взема информация пряко от собствениците на имотите;
 • Уточняват се сигнатурите на сградите (конструкция, вид);
 • Уточняване собствеността на самостоятелните обекти в сградите;
 • Контактна зона: включва зоната, която застъпва имотите от КВС и от Урбанизираната територия;
 • КР се създава въз основа на съществуващи документи за собственост, етажни схеми и данни за сгради и съоръжения;

 

Поддържане на кадастрални карти и кадастрален регистър

 • КК и КР се поддържат в актуално състояние въз основа на информацията, получена по реда на чл. 52 и чл. 86, ал. 1 от ЗКИР, както и от геодезически измервания при:
  - промяна на границите на имотите и на очертанията на сградите;
  - създаване на нови обекти на кадастъра;
  - допълване на непълноти и поправяне на грешки;