Новини

Информация от Община Пазарджик - ОВОС за ИП на „Производство, търговия и услуги” в м. „Мараша”, гр. Пазарджик

2022-06-28 15:37

Уведомяваме обществеността на гр. Пазарджик, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) за изграждане и експлоатация на обекти: „Производство, търговия и услуги“ в ПИ с идентификатори №№ 55155.25.114, 55155.25.116, 55155.25.117, 55155.25.136 с площ от 37.529 дкаЗа съхранение на селскостопанска продукция ПИ с идентификатори №№ 55155.25.72, 55155.25.113 на площ 16.002 дка и ПИ с идентификатор 55155.25.71 „За местен път“ с площ 2.875 дка, местност „Мараша“ по КК на землището на гр. ПазарджикВъзложител на ИП са Цветан Цветанов Генков и Методи Костадинов Атанасов от гр. Пазарджик.

ИП ще представлява изграждане на нови обекти:

- „За производство, търговия и услуги“ на територията на ПИ с идентификатори №№ 55155.25.114, 55155.25.116, 55155.25.117, 55155.25.136  ще бъдат образувани четири броя УПИ с проектни идентификатори: УПИ XXXXIX-142 (55155.25.142), XL-143 (55155.25.143), XLI-136 (55155.25.136), XLII-114 (55155.25.114). За всяко УПИ се предвижда по една сграда с площ около 500 м2, предназначена за склад на строителни материали, с които ще се извършва търговия. На територията на УПИ XLI-136 ще бъде разположена една сграда на два етажа с площ около 1000 м2 - с първи етаж за търговски цели и втори етаж за офиси. 

- „За съхранение на селскостопанска продукция“ в ПИ с идентификатори 55155.25.72 и 55155.25.113 ще бъдат образувани два броя УПИ - УПИ XLIII-72 (55155.25.72) и УПИ XXXVIII-141 (55155.25.141). В двете УПИ ще бъдат изградени по една основна сграда с площ около 700 м2 и помощна постройка за дребен селскостопански инвентар на площ 100 м2. Общо застроената площ ще бъде около 1500 м2.

- Достъпът до новообразуваните УПИ ще се осъществи от предвиден за целта бъдещ местен път – ПИ с идентификатор 55155.25.71.

Електро и водоснабдяването ще бъде осъществено от съществуващите разпределителни мрежи в района, заустването на отпадъчните води ще бъде към съществуващата канализация.

Производствени отпадъци от дейностите не се очакват. За строителните и битови отпадъци се предвижда третиране само от фирми, притежаващи разрешение съгласно ЗУО.

Площадките за реализация на ИП се намират на 300 м южно от регулацията на град Пазарджик.

ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер.

Няма връзка и не засяга други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП.

Подкрепа на Зенит-Гео ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по ОПИК 2014-2020

2022-03-25 15:37

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-1793-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: "ЗЕНИТ-ГЕО" ЕООД
Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 21.03.2022 г.
Край: 21.06.2022 г.

Информация от Община Лесичово - ОВОС за ИП на „Проектиране и изграждане на 27 броя жилищни сгради” в м. „Главория”, с. Динката

2021-12-03 15:37

Уведомяваме обществеността на с. Динката, общ. Лесичово, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) за „Проектиране и изграждане на 27 /двадесет и седем/ броя жилищни сгради” на територията на ПИ с идентификатори 21172.22.197, м. „Главория” по кадастралната карта на землището на с. Динката, общ. Лесичово с обща площ от 23,608 дка.

Възложител на ИП е Община Лесичово, с. Лесичово.

Площадката за реализация на ИП, се намира извън жилищната територия на с. Динката, в непосредствена близост до кв. 2А от регулацията в югозападната част на селото. Пътният достъп до новообразуваните УПИ в обособените три квартала 46, 47, 48 ще се осъществява чрез новопроектирана в имота улица с проектни о.т. 106 – 108 – 122 – 121 – 120 – 116 – 115 – 114 – 110 - 112 от действаща улица с о.т.117 - 97 - 98 - 99.

Предмет на ИП е изграждане на 27 бр. жилищни сгради с площ от по около 50-70 кв.м.

Водоснабдяването и електроснабдяването на имота ще се извърши от съществуващите мрежи в района, съгласно становища на съответните експлоатационни дружества. За отпадъчните води - БФОВ се предвижда заустване в собствени водоплътни изгребни ями.

Отпадъците от строителството и експолатацията на ИП ще се съхраняват временно и управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер.

За реализация на ИП има изработен ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на 27 /двадесет и седем/ броя урегулирани поземлени имоти, УПИ „Жм” – за жилищно строителство.