Новини

Информация от Любомир Карталов - ОВОС ЗА ИП НА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО в гр. Пазарджик

2019-04-17 09:00

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложителят Любомир Стефанов Карталов от гр. Пазарджик уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица относно инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане и експлоатация на обекти „За жилищно строителство““ в ПИ № 55155.20.58, местност „Якуба“, в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик на площ от 6.881 дка.

Информацията по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за ИП е предоставена на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч в Община Пазарджик, където могат да се предстaвят становища. Информацията е достъпна на интернет сраницата на Община Пазарджик с адрес: http://pazardjik.bg и на фирма „Зенит-гео“ ЕООД на адрес: http://zenitgeo.com

Информация от Георги Гашуров - изграждане рибарник в с. Щърково

2017-09-19 13:00

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложителят Георги Николов Гашуров от гр. Пазарджик уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица относно инвестиционно предложение (ИП) за Изграждане (ново ИП) “Рибарник” в ПИ № 122001, местността „Елшика”, землището на с. Щърково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик. Информацията по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за ИП е предоставена на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч в кметство с. Щърково и в Община Лесичово, където могат да се предстaвят становища. Информацията е достъпна на интернет страницата на Община Лесичово на адрес: http://www.lesichovo.bg/ и на фирма "Зенит-Гео" ЕООД на адрес: http://zenitgeo.com  

Информация за м. ГЕРМЕТО, гр. Септември - относно ОВОС за ИП на жилищно строителство

2017-02-22 16:13

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомяваме обществеността на гр. Септември, общ. Септември, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП), за „Изграждане и експлоатация на обекти „За жилищно строителство” в ПИ № 013027 и ПИ № 013669, местност „ГЕРМЕТО”, землището на гр. Септември, общ. Септември, на площ общо 13.673 дка. Възложител на инвестиционното предложение е Величко Сашов Михайлов от гр. Септември.

Площадките за реализация на ИП се намират извън жилищната регулация на гр. Септември, разположени северно на около 50 м. За реализация на ИП ще се процедира ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на урегулирани поземлени имоти (УПИ) „За жилищно строителство” в устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м, до 3 етажа), означена като „Жм”, съответно в:

ПИ № 013027 с площ 3,724 дка ще се обособи един брой УПИ, в който ще бъдат изградени жилищни сгради;

ПИ № 013669 с площ 9,950 дка ще се обособят 25 броя УПИ с площи от 300 м2 до 345 м2, разделени в три жилищни квартала, един брой УПИ с предназначение „За ТП (трафопост)” в устройствена зона предимно производствена, означена „Пп” и обслужваща новообразуваните УПИ улица в границите на имота.

Пътният достъп до обектите в двата имота ще бъде осъществен от полски пътища ПИ с №№ 013015 и 012325, и през ПИ № 013014 с НТП „пасище, мера”.

Водо- и електроснабдяването на имотите ще се извърши от съществуващите водопроводни и електроразпределителни мрежи в района, съгласно становища на съответните експлоатационни дружества.

За отпадъчните води - БФОВ се предвижда заустване в съществуващата улична канализация на гр. Септември.

Отпадъците от строителството и експолатацията на ИП ще се съхраняват временно и управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер.