Новини

Информация от Димитрана Манчева - ОВОС за ИП на „Изграждане на 5 броя жилищни сгради” в м. „Възстановими граници“ и „Башов дол”, с. Дебръщица

2021-09-27 10:15

Уведомяваме обществеността на с. Дебръщица, общ. Пазарджик, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 5 броя жилищни сгради” в ПИ с идентификатори 20362.8.648, 20362.8.649, 20362.8.21, 20362.9.42, м. „Възстановими граници“ и „Башов дол” по кадастралната карта на землището на с. Дебръщица, общ. Пазарджик с обща площ от 9,555 дка. Възложител на ИП е Димитрана С. Манчева от гр. Пазарджик.

Площадката за реализация на инвестиционния проект (ИП) се намира извън жилищната територия на с. Дебръщица, в посока изток на около 50 м от регулацията на селото. Пътният достъп до жилищните сгради ще се осъществява чрез съществуващи пътища и новопроектирана улица с о.т. о.т. 32а- 32б- 32в- 32г- 32ж- 32з с площ (проектни имоти с идентификатори 20362.8.655, 20362.8656, 20362.8.657, 20362.8.658, 20362.8.659, 20362.8.660 и 20362.8.662).

Предмет на ИП е изграждане на 5 бр. жилищни сгради с площ от по около 100 кв.м. Водоснабдяването и електроснабдяването на имота ще се извърши от съществуващите мрежи в района, съгласно становища на съответните експлоатационни дружества. За отпадъчните води - БФОВ се предвижда заустване в собствени водоплътни изгребни ями. Отпадъците от строителството и експолатацията на ИП ще се съхраняват временно и управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. По-тенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер.

За реализация на ИП има изработен ПУП-ПРЗ за промяна предназ-начението на земеделска земя и отреждане на 5 броя урегулирани поземлени имоти, УПИ „Жм” – за жилищно строителство.

Информация от „Деспина-17“ ООД - ОВОС за ИП на „Цех за съхранение, консервиране и търговия с плодове и зеленчуци”, с. Варвара

2021-06-30 15:26

Уведомяваме обществеността на с. Варвара, общ. Септември, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) за Цех за съхранение, консервиране и търговия с плодове и зеленчуцив ПИ с идентификатор 10104.294.5, местността „Бузевици”, с. Варвара, на площ 13.182 дка. Възложител на ИП е „Деспина - 17“ ООД, гр. София, к-с Дружба.

Площадката за реализация на ИП се намира извън жилищната регулация на с. Варвара, на север на около 1 700 м. Пътният достъп до обекта ще бъде осъществен от съществуващ полски път ПИ 10104.294.514, намиращ се до южната граница на имота.

Предмет на ИП е изграждане на база за съхранение на плодове и зеленчуци и след преработка чрез специфични технологични операции производство на зеленчукови и плодови консерви. За целта ще бъде изградена едноетажна сграда с площ около 1050 м2, в която ще се разположат всички производствени и спомагателни помещения свързани с дейността на обекта. Ще бъдат изградена и една двуетажна административна и търговска сграда на около 150 кв. – с помещения за персонала и офиси. Достъпът до основната и обслужващите сгради ще бъде чрез алеи с трайна настилка. Част от площадката ще бъде бетонирана, а останалата част озеленена и залесена с подходящи за района растителни видове.

Водо- и електроснабдяването на имота ще се извърши от съществуващите мрежи в района, съгласно становища на съответните експлоатационни дружества.

За отпадъчните води - БФОВ се предвижда заустване в собствена водоплътна изгребна яма.

Отпадъците от строителството и експолатацията на ИП ще се съхраняват временно и управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер.

За реализация на ИП има процедиран ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на урегулиран поземлен имот „Пп” – за производствен и складов терен.

 

Информация от Стоянка Чолакова - ОВОС за ИП на „Обслужващи дейности – ЦВР” в ПИ № 67009.19.33, м. „Вакарелката”, с. Славовица

2021-05-28 11:10

Уведомяваме обществеността на с. Славовица, общ. Септември, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) за „Обслужващи дейности – Център за възстановяване и рехабилитация” в ПИ с идентификатор 67009.19.33, местността „Вакарелката”, с. Славовица, на площ 13.949 дка. Възложител на ИП е Стоянка Чолакова от гр. Велико Търново.

Площадката за реализация на ИП се намира извън жилищната регулация на с. Славовица, западно на около 400 м. Пътният достъп до обекта ще бъде осъществен от полски път ПИ 67009.19.64, намиращ се до южната граница на имота.   

Предмет на ИП е изграждане на база за почивка и отдих във връзка с осъществяване на обслужващите дейности: опорно-двигателна система, психотерапия, възстанояващи масажи, кало и водолечение. За целта ще бъде изградена една двуетажна сграда с площ около 300 м2, в която ще се разположат всички помещения свързани с дейността на Центъра за възстановяване и рехабилитация. Ще бъдат изградени и две обслужващи сгради - складове за инвентар, помощни материали и други. Достъпът до основната и обслужващите сгради ще бъде чрез алеи с трайна настилка. Площадката ще бъде озеленена и залесена с подходящи за района растителни видове. Предвиждат се и 10 паркоместа разположени в имота. 

Водо- и електроснабдяването на имота ще се извърши от съществуващите мрежи в района, съгласно становища на съответните експлоатационни дружества. За отпадъчните води - БФОВ се предвижда заустване в собствена водоплътна изгребна яма. Отпадъците от строителството и експолатацията на ИП ще се съхраняват временно и управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер. За реализация на ИП ще се процедира ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на урегулиран поземлен имот „Ок” – курортна зона.