Новини

Информация от „Деспина-17“ ООД - ОВОС за ИП на „Цех за съхранение, консервиране и търговия с плодове и зеленчуци”, с. Варвара

2021-06-30 15:26

Уведомяваме обществеността на с. Варвара, общ. Септември, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) за Цех за съхранение, консервиране и търговия с плодове и зеленчуцив ПИ с идентификатор 10104.294.5, местността „Бузевици”, с. Варвара, на площ 13.182 дка. Възложител на ИП е „Деспина - 17“ ООД, гр. София, к-с Дружба..

Площадката за реализация на ИП се намира извън жилищната регулация на с. Варвара, на север на около 1 700 м. Пътният достъп до обекта ще бъде осъществен от съществуващ полски път ПИ 10104.294.514, намиращ се до южната граница на имота.

Предмет на ИП е изграждане на база за съхранение на плодове и зеленчуци и след преработка чрез специфични технологични операции производство на зеленчукови и плодови консерви. За целта ще бъде изградена едноетажна сграда с площ около 1050 м2, в която ще се разположат всички производствени и спомагателни помещения свързани с дейността на обекта. Ще бъдат изградена и една двуетажна административна и търговска сграда на около 150 кв. – с помещения за персонала и офиси. Достъпът до основната и обслужващите сгради ще бъде чрез алеи с трайна настилка. Част от площадката ще бъде бетонирана, а останалата част озеленена и залесена с подходящи за района растителни видове.

Водо- и електроснабдяването на имота ще се извърши от съществуващите мрежи в района, съгласно становища на съответните експлоатационни дружества.

За отпадъчните води - БФОВ се предвижда заустване в собствена водоплътна изгребна яма.

Отпадъците от строителството и експолатацията на ИП ще се съхраняват временно и управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер.

За реализация на ИП има процедиран ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на урегулиран поземлен имот „Пп” – за производствен и складов терен.

Информация от Стоянка Чолакова - ОВОС за ИП на „Обслужващи дейности – ЦВР” в ПИ № 67009.19.33, м. „Вакарелката”, с. Славовица

2021-05-28 11:10

Уведомяваме обществеността на с. Славовица, общ. Септември, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) за „Обслужващи дейности – Център за възстановяване и рехабилитация” в ПИ с идентификатор 67009.19.33, местността „Вакарелката”, с. Славовица, на площ 13.949 дка. Възложител на ИП е Стоянка Чолакова от гр. Велико Търново.

Площадката за реализация на ИП се намира извън жилищната регулация на с. Славовица, западно на около 400 м. Пътният достъп до обекта ще бъде осъществен от полски път ПИ 67009.19.64, намиращ се до южната граница на имота.   

Предмет на ИП е изграждане на база за почивка и отдих във връзка с осъществяване на обслужващите дейности: опорно-двигателна система, психотерапия, възстанояващи масажи, кало и водолечение. За целта ще бъде изградена една двуетажна сграда с площ около 300 м2, в която ще се разположат всички помещения свързани с дейността на Центъра за възстановяване и рехабилитация. Ще бъдат изградени и две обслужващи сгради - складове за инвентар, помощни материали и други. Достъпът до основната и обслужващите сгради ще бъде чрез алеи с трайна настилка. Площадката ще бъде озеленена и залесена с подходящи за района растителни видове. Предвиждат се и 10 паркоместа разположени в имота. 

Водо- и електроснабдяването на имота ще се извърши от съществуващите мрежи в района, съгласно становища на съответните експлоатационни дружества. За отпадъчните води - БФОВ се предвижда заустване в собствена водоплътна изгребна яма. Отпадъците от строителството и експолатацията на ИП ще се съхраняват временно и управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер. За реализация на ИП ще се процедира ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на урегулиран поземлен имот „Ок” – курортна зона.

Информация от Орлин и Мария Филипови - ОВОС за ИП на "Търговия, услуги и обслужващи дейности" в с. Церово

2019-11-13 09:00

Уведомяваме обществеността на с. Церово, общ. Лесичово, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) „Търговия, услуги и обслужващи дейности” в ПИ с идентификатор 78478.118.76, местността „Друма“ по КК на землището на с. Церово, общ. Лесичово, с площ 11.274 дка. Възложители на инвестиционното предложение са Орлин и Мария Филипови, гр. София.

Инвестиционното предложение ще представлява „Търговия, услуги и обслужващи дейности” - пътен обслужващ комплекс в ПИ с идентификатор 78478.118.76, местността „Друма“ по КК на землището на с. Церово, общ. Лесичово, с площ 11.273 дка. Пътният достъп до обекта ще се осъществява чрез изграждане на нова пътна връзка от АМ Тракия при км 66+161 – ляво. Електроснабдяването ще бъде осъществено от съществуваща електроразпределителна мрежа в района. Водоснабдяването ще бъде изпълнено чрез водопроводно отклонение от съществуващата водопроводна мрежа в района. Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на ЗУО. Площадката за реализация на ИП се намира извън жилищната регулация на с. Церово, разположена е на юг от границите на населеното място, на север в непосредствена близост до АМ Тракия. ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер. Няма връзка и не засяга други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП.

Информацията по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за ИП е предоставена на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч в Община Пазарджик, където могат да се предстaвят становища. Информацията е достъпна на интернет сраницата на Община Пазарджик с адрес: http://pazardjik.bg и на фирма „Зенит-гео“ ЕООД на адрес: http://zenitgeo.com