Новини

Информация от Орлин и Мария Филипови - ОВОС за ИП на "Търговия, услуги и обслужващи дейности" в с. Церово

2019-11-13 09:00

Уведомяваме обществеността на с. Церово, общ. Лесичово, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) „Търговия, услуги и обслужващи дейности” в ПИ с идентификатор 78478.118.76, местността „Друма“ по КК на землището на с. Церово, общ. Лесичово, с площ 11.274 дка. Възложители на инвестиционното предложение са Орлин и Мария Филипови, гр. София.

Инвестиционното предложение ще представлява „Търговия, услуги и обслужващи дейности” - пътен обслужващ комплекс в ПИ с идентификатор 78478.118.76, местността „Друма“ по КК на землището на с. Церово, общ. Лесичово, с площ 11.273 дка. Пътният достъп до обекта ще се осъществява чрез изграждане на нова пътна връзка от АМ Тракия при км 66+161 – ляво. Електроснабдяването ще бъде осъществено от съществуваща електроразпределителна мрежа в района. Водоснабдяването ще бъде изпълнено чрез водопроводно отклонение от съществуващата водопроводна мрежа в района. Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на ЗУО. Площадката за реализация на ИП се намира извън жилищната регулация на с. Церово, разположена е на юг от границите на населеното място, на север в непосредствена близост до АМ Тракия. ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер. Няма връзка и не засяга други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП.

Информацията по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за ИП е предоставена на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч в Община Пазарджик, където могат да се предстaвят становища. Информацията е достъпна на интернет сраницата на Община Пазарджик с адрес: http://pazardjik.bg и на фирма „Зенит-гео“ ЕООД на адрес: http://zenitgeo.com

Информация от "Автоден" ЕООД - ОВОС за ИП на "Склад за авточасти" в с. Мокрище

2019-10-30 09:00

Уведомяваме обществеността на с. Мокрище, общ. Пазарджик, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) „Склад за авточасти” в ПИ с идентификатор 48876.23.39, местността „Меселим пере“ по КК на землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик, с площ 3.000 дкаВъзложител на инвестиционното предложение e „AВТОДЕН“ ЕООД, гр. Пазарджик.

Инвестиционното предложение ще представлява „Склад за авточасти” в ПИ с идентификатор 48876.23.39, който ще бъде присъединен към УПИ V-38 ПИ с идентификатор 48876.23.38 – за „Търговия и услуги“, м. „Меселим пере“ по КК на землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик, с площ за обекта 3.000 дка и обща площ на новообразуваното УПИ - 6.000 дка, проектен 48876.23.57. Съществуващата площадка (собственост на възложителя), към която ще се присъедини ИП има издадено разрешение № 07-ДО-295-00/08.04.2013 г. на Директора на РИОСВ Пазарджик за дейности по третиране на отпадъци (съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС). В предвижданата складова база ще се съхраняват авточасти от дейността - само неопасни компоненти. Пътният достъп до обекта ще се осъществява чрез изградена нова отбивка за Автоморга „Найден“ за изградения вече обект в УПИ-38 и полски път - успореден на път I-8 с вход-изход при 185+800 – дясно. Електроснабдяването ще бъде осъществено от съществуваща електроразпределителна мрежа в района. Водоснабдяването ще бъде изпълнено чрез водопроводно отклонение от съществуващата водопроводна мрежа в района. Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на ЗУО. Площадката за реализация на ИП се намира извън жилищната регулация на с. Мокрище, разположена е на северозапад от границите на населеното място, на юг и в близост до републикански път I-8. ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер. Няма връзка и не засяга други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП. 

Информацията по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за ИП е предоставена на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч в Община Пазарджик, където могат да се предстaвят становища. Информацията е достъпна на интернет сраницата на Община Пазарджик с адрес: http://pazardjik.bg и на фирма „Зенит-гео“ ЕООД на адрес: http://zenitgeo.com

Информация от Любомир Карталов - ОВОС ЗА ИП НА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО в гр. Пазарджик

2019-04-17 09:00

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложителят Любомир Стефанов Карталов от гр. Пазарджик уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица относно инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане и експлоатация на обекти „За жилищно строителство““ в ПИ № 55155.20.58, местност „Якуба“, в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик на площ от 6.881 дка.

Информацията по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за ИП е предоставена на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч в Община Пазарджик, където могат да се предстaвят становища. Информацията е достъпна на интернет сраницата на Община Пазарджик с адрес: http://pazardjik.bg и на фирма „Зенит-гео“ ЕООД на адрес: http://zenitgeo.com