Новини

Информация от Общ. Пазарджик - ОВОС за ИП „Търговия и услуги” в местност „Бахче пара”, гр. Пазарджик

2022-08-24 10:37

Уведомяваме обществеността на гр. Пазарджик, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) за изграждане и експлоатация на обект: „Търговия и услуги“ в ПИ с идентификатори №№ 55155.9.245, 55155.9.315, 55155.9.313 с обща площ от 9.976 дка, местност „Бахче пара“ по КК на землището на гр. ПазарджикВъзложител на ИП е "КРЕЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

ИП ще представлява изграждане на нов обект: „Търговия и услуги“.

На територията на ПИ с идентификатори №№ 55155.9.245, 55155.9.315 и 55155.9.313 ще бъде образуван един брой УПИ I-245, 313, 315Предвижда се да бъде проектирана и изградена едноетажна сграда за търговия с площ от около 1000 кв.м. и двуетажна административна и офис сграда на около 200 кв.м. Територията около сградата ще бъде оформена с алеи и тревни площи.

Пътният достъп до новообразувания УПИ ще се осъществява чрез ПИ с идентификатор 55155.9.328 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, както и от бъдещия околовръстен път на гр. Пазарджик.

Електро и водоснабдяването ще бъде осъществено от съществуващите разпределителни мрежи в района, заустването на отпадъчните води ще бъде към съществуващата канализация.

За строителните и битови отпадъци се предвижда третиране само от фирми, притежаващи разрешение съгласно ЗУО.

Площадките за реализация на ИП се намират на около 50 м на запад от регулацията на град Пазарджик.

ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер.

Няма връзка и не засяга други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП.

Информация от Община Пазарджик - ОВОС за ИП на „Производство, търговия и услуги” в м. „Мараша”, гр. Пазарджик

2022-06-28 15:37

Уведомяваме обществеността на гр. Пазарджик, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) за изграждане и експлоатация на обекти: „Производство, търговия и услуги“ в ПИ с идентификатори №№ 55155.25.114, 55155.25.116, 55155.25.117, 55155.25.136 с площ от 37.529 дкаЗа съхранение на селскостопанска продукция ПИ с идентификатори №№ 55155.25.72, 55155.25.113 на площ 16.002 дка и ПИ с идентификатор 55155.25.71 „За местен път“ с площ 2.875 дка, местност „Мараша“ по КК на землището на гр. ПазарджикВъзложител на ИП са Цветан Цветанов Генков и Методи Костадинов Атанасов от гр. Пазарджик.

ИП ще представлява изграждане на нови обекти:

- „За производство, търговия и услуги“ на територията на ПИ с идентификатори №№ 55155.25.114, 55155.25.116, 55155.25.117, 55155.25.136  ще бъдат образувани четири броя УПИ с проектни идентификатори: УПИ XXXXIX-142 (55155.25.142), XL-143 (55155.25.143), XLI-136 (55155.25.136), XLII-114 (55155.25.114). За всяко УПИ се предвижда по една сграда с площ около 500 м2, предназначена за склад на строителни материали, с които ще се извършва търговия. На територията на УПИ XLI-136 ще бъде разположена една сграда на два етажа с площ около 1000 м2 - с първи етаж за търговски цели и втори етаж за офиси. 

- „За съхранение на селскостопанска продукция“ в ПИ с идентификатори 55155.25.72 и 55155.25.113 ще бъдат образувани два броя УПИ - УПИ XLIII-72 (55155.25.72) и УПИ XXXVIII-141 (55155.25.141). В двете УПИ ще бъдат изградени по една основна сграда с площ около 700 м2 и помощна постройка за дребен селскостопански инвентар на площ 100 м2. Общо застроената площ ще бъде около 1500 м2.

- Достъпът до новообразуваните УПИ ще се осъществи от предвиден за целта бъдещ местен път – ПИ с идентификатор 55155.25.71.

Електро и водоснабдяването ще бъде осъществено от съществуващите разпределителни мрежи в района, заустването на отпадъчните води ще бъде към съществуващата канализация.

Производствени отпадъци от дейностите не се очакват. За строителните и битови отпадъци се предвижда третиране само от фирми, притежаващи разрешение съгласно ЗУО.

Площадките за реализация на ИП се намират на 300 м южно от регулацията на град Пазарджик.

ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер.

Няма връзка и не засяга други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП.

Подкрепа на Зенит-Гео ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по ОПИК 2014-2020

2022-03-25 15:37

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-1793-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: "ЗЕНИТ-ГЕО" ЕООД
Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 21.03.2022 г.
Край: 21.06.2022 г.