Новини

Подкрепа за технологична модернизация на Зенит-Гео ЕООД - възстановяване икономическия потенциал и създаване условия за растеж

2023-04-12 16:16

 tl_files/News/Picture1.png

 

Проект № BG-RRP-3.004-0940-C01 „Технологична модернизация в предприятието“

Основна цел:Възстановяване на икономическия потенциал на дружеството от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация в процеса по извършване на ГНСС измервания на терен с цел разширяване на производствения капацитет

Бенефициент: "ЗЕНИТ-ГЕО" ЕООД

Начало на проекта10.04.2023 г.
Край на проекта10.04.2023 г.

Обща стойност на проекта: 360 000,00 лв., от които европейско съфинансиране: 180 000,00 лв. и национално съфинансиране: 0,00 лв.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, по компонент „Интелигентна индустрия“ на Програма за икономическа трансформация.

Информация от Общ. Сливница - ОВОС за ИП „Логистичен център и Фотоволтаичен парк” в местност „Корен”, гр. Сливница

2023-01-30 11:13

Уведомяваме обществеността на гр. Сливница, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) за изграждане и експлоатация на обект: „Логистичен център и Фотоволтачиен парк“ в ПИ с идентификатор №67372.23.236 с обща площ от 6.299 дка, местност „Корен“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливница, общ. Сливница, обл СофияВъзложител на ИП е Йордан Миланов Иванов, гр. Перник.

ИП ще представлява изграждане на нови обекти:

С изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПРЗ) се образува един брой урегулиран поземлен имот (УПИ) – за „Логистичен център и Фотоволтаичен парк“. Застрояването в УПИ-то се предвижда свободно, ниско с показатели за зона „Пп“. С плана за застрояване ще се ситуира свободностоящо, нискоетажно застрояване, с устройствени показатели за предимно производствена устройствена зона Пп зона: Н<=10 м, Пл – 80% макс. Позел – 20% мин, Кинт 2.5.

Фотоволтаичната централа ще бъде разположена върху терен с обща площ от 6,299 дка собственост на възложителя Йордан Миланов Иванов, находящ се в землището на гр. Сливница, общ. Сливница, обл. София.

Достъпът до новообразуваният УПИ I-236, за логистичен център и фотоволтаичен парк е с достъп от север от поземлен имот 67372.23.91, област София, община Сливница, гр. Сливница, м. ЛОЗИЩЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия на транспорта, НТП - за местен път и от юг от поземлен имот 67372.23.53, област София, община Сливница, гр. Сливница, м. ГЕРЕН, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП - За селскостопански, горски, ведомствен път.

При спазване на екологичното законодателство не се очаква замърсяване или дисконфорт за компонентите и факторите на околната среда.

Прилагането на плана за ПУП-ПРЗ няма да окаже въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита. Терените не попадат в санитарно-охранителни зони по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите. Имотите не граничи с водни обекти, публична държавна собственост. Имотите не попадат в защитени зони или защитени територии.

Производствени отпадъци от дейностите не се очакват. За строителните и битови отпадъци се предвижда третиране само от фирми, притежаващи разрешение съгласно ЗУО.

ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер.

Няма връзка и не засяга други съществуващи и одобрени с устрой-ствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП.

Информация от Общ. Пазарджик - ОВОС за ИП „Търговия и услуги” в местност „Бахче пара”, гр. Пазарджик

2022-08-24 10:37

Уведомяваме обществеността на гр. Пазарджик, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) за изграждане и експлоатация на обект: „Търговия и услуги“ в ПИ с идентификатори №№ 55155.9.245, 55155.9.315, 55155.9.313 с обща площ от 9.976 дка, местност „Бахче пара“ по КК на землището на гр. ПазарджикВъзложител на ИП е "КРЕЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

ИП ще представлява изграждане на нов обект: „Търговия и услуги“.

На територията на ПИ с идентификатори №№ 55155.9.245, 55155.9.315 и 55155.9.313 ще бъде образуван един брой УПИ I-245, 313, 315Предвижда се да бъде проектирана и изградена едноетажна сграда за търговия с площ от около 1000 кв.м. и двуетажна административна и офис сграда на около 200 кв.м. Територията около сградата ще бъде оформена с алеи и тревни площи.

Пътният достъп до новообразувания УПИ ще се осъществява чрез ПИ с идентификатор 55155.9.328 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, както и от бъдещия околовръстен път на гр. Пазарджик.

Електро и водоснабдяването ще бъде осъществено от съществуващите разпределителни мрежи в района, заустването на отпадъчните води ще бъде към съществуващата канализация.

За строителните и битови отпадъци се предвижда третиране само от фирми, притежаващи разрешение съгласно ЗУО.

Площадките за реализация на ИП се намират на около 50 м на запад от регулацията на град Пазарджик.

ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер.

Няма връзка и не засяга други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП.