Новини

Информация от Общ. Сливница - ОВОС за ИП „Логистичен център и Фотоволтаичен парк” в местност „Корен”, гр. Сливница

2023-01-30 11:13

Уведомяваме обществеността на гр. Сливница, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) за изграждане и експлоатация на обект: „Логистичен център и Фотоволтачиен парк“ в ПИ с идентификатор №67372.23.236 с обща площ от 6.299 дка, местност „Корен“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливница, общ. Сливница, обл СофияВъзложител на ИП е Йордан Миланов Иванов, гр. Перник.

ИП ще представлява изграждане на нови обекти:

С изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПРЗ) се образува един брой урегулиран поземлен имот (УПИ) – за „Логистичен център и Фотоволтаичен парк“. Застрояването в УПИ-то се предвижда свободно, ниско с показатели за зона „Пп“. С плана за застрояване ще се ситуира свободностоящо, нискоетажно застрояване, с устройствени показатели за предимно производствена устройствена зона Пп зона: Н<=10 м, Пл – 80% макс. Позел – 20% мин, Кинт 2.5.

Фотоволтаичната централа ще бъде разположена върху терен с обща площ от 6,299 дка собственост на възложителя Йордан Миланов Иванов, находящ се в землището на гр. Сливница, общ. Сливница, обл. София.

Достъпът до новообразуваният УПИ I-236, за логистичен център и фотоволтаичен парк е с достъп от север от поземлен имот 67372.23.91, област София, община Сливница, гр. Сливница, м. ЛОЗИЩЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия на транспорта, НТП - за местен път и от юг от поземлен имот 67372.23.53, област София, община Сливница, гр. Сливница, м. ГЕРЕН, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП - За селскостопански, горски, ведомствен път.

При спазване на екологичното законодателство не се очаква замърсяване или дисконфорт за компонентите и факторите на околната среда.

Прилагането на плана за ПУП-ПРЗ няма да окаже въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита. Терените не попадат в санитарно-охранителни зони по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите. Имотите не граничи с водни обекти, публична държавна собственост. Имотите не попадат в защитени зони или защитени територии.

Производствени отпадъци от дейностите не се очакват. За строителните и битови отпадъци се предвижда третиране само от фирми, притежаващи разрешение съгласно ЗУО.

ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер.

Няма връзка и не засяга други съществуващи и одобрени с устрой-ствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП.

Информация от Общ. Пазарджик - ОВОС за ИП „Търговия и услуги” в местност „Бахче пара”, гр. Пазарджик

2022-08-24 10:37

Уведомяваме обществеността на гр. Пазарджик, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) за изграждане и експлоатация на обект: „Търговия и услуги“ в ПИ с идентификатори №№ 55155.9.245, 55155.9.315, 55155.9.313 с обща площ от 9.976 дка, местност „Бахче пара“ по КК на землището на гр. ПазарджикВъзложител на ИП е "КРЕЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

ИП ще представлява изграждане на нов обект: „Търговия и услуги“.

На територията на ПИ с идентификатори №№ 55155.9.245, 55155.9.315 и 55155.9.313 ще бъде образуван един брой УПИ I-245, 313, 315Предвижда се да бъде проектирана и изградена едноетажна сграда за търговия с площ от около 1000 кв.м. и двуетажна административна и офис сграда на около 200 кв.м. Територията около сградата ще бъде оформена с алеи и тревни площи.

Пътният достъп до новообразувания УПИ ще се осъществява чрез ПИ с идентификатор 55155.9.328 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, както и от бъдещия околовръстен път на гр. Пазарджик.

Електро и водоснабдяването ще бъде осъществено от съществуващите разпределителни мрежи в района, заустването на отпадъчните води ще бъде към съществуващата канализация.

За строителните и битови отпадъци се предвижда третиране само от фирми, притежаващи разрешение съгласно ЗУО.

Площадките за реализация на ИП се намират на около 50 м на запад от регулацията на град Пазарджик.

ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер.

Няма връзка и не засяга други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП.

Информация от Община Пазарджик - ОВОС за ИП на „Производство, търговия и услуги” в м. „Мараша”, гр. Пазарджик

2022-06-28 15:37

Уведомяваме обществеността на гр. Пазарджик, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) за изграждане и експлоатация на обекти: „Производство, търговия и услуги“ в ПИ с идентификатори №№ 55155.25.114, 55155.25.116, 55155.25.117, 55155.25.136 с площ от 37.529 дкаЗа съхранение на селскостопанска продукция ПИ с идентификатори №№ 55155.25.72, 55155.25.113 на площ 16.002 дка и ПИ с идентификатор 55155.25.71 „За местен път“ с площ 2.875 дка, местност „Мараша“ по КК на землището на гр. ПазарджикВъзложител на ИП са Цветан Цветанов Генков и Методи Костадинов Атанасов от гр. Пазарджик.

ИП ще представлява изграждане на нови обекти:

- „За производство, търговия и услуги“ на територията на ПИ с идентификатори №№ 55155.25.114, 55155.25.116, 55155.25.117, 55155.25.136  ще бъдат образувани четири броя УПИ с проектни идентификатори: УПИ XXXXIX-142 (55155.25.142), XL-143 (55155.25.143), XLI-136 (55155.25.136), XLII-114 (55155.25.114). За всяко УПИ се предвижда по една сграда с площ около 500 м2, предназначена за склад на строителни материали, с които ще се извършва търговия. На територията на УПИ XLI-136 ще бъде разположена една сграда на два етажа с площ около 1000 м2 - с първи етаж за търговски цели и втори етаж за офиси. 

- „За съхранение на селскостопанска продукция“ в ПИ с идентификатори 55155.25.72 и 55155.25.113 ще бъдат образувани два броя УПИ - УПИ XLIII-72 (55155.25.72) и УПИ XXXVIII-141 (55155.25.141). В двете УПИ ще бъдат изградени по една основна сграда с площ около 700 м2 и помощна постройка за дребен селскостопански инвентар на площ 100 м2. Общо застроената площ ще бъде около 1500 м2.

- Достъпът до новообразуваните УПИ ще се осъществи от предвиден за целта бъдещ местен път – ПИ с идентификатор 55155.25.71.

Електро и водоснабдяването ще бъде осъществено от съществуващите разпределителни мрежи в района, заустването на отпадъчните води ще бъде към съществуващата канализация.

Производствени отпадъци от дейностите не се очакват. За строителните и битови отпадъци се предвижда третиране само от фирми, притежаващи разрешение съгласно ЗУО.

Площадките за реализация на ИП се намират на 300 м южно от регулацията на град Пазарджик.

ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер.

Няма връзка и не засяга други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП.