Пътно проектиране

"Зенит-Гео" извършва услуги, свързани с определяне на трасета, реконструкции на селскостопански пътища, рехабилитация на пътища от републиканската пътна мрежа.

 • Определяне категория на път в зависимост от предназначението му, теренните условия и интензивността на движението;
 • Определяне категория на обект съгласно ЗУТ;
 • Установяване на геоложки и хидрогеоложки условия по трасета на пътя;
 • Заснемане на проектни трасета и репериране на точките от работната геодезическа мрежа;
 • Разработка на технически съобразни и икономически ефективни решения за реконструкция на пътища, съобразени с плана за земеразделяне;
 • Определяне съгласно "Норми за проектиране на селскостопански пътища" на основни технически параметри на пътя и проектни решения за:

  Пресичане на пътищата с комуникации, земна основа, отводняване на пътя и пътната настилка, пътно тяло в насип и изкоп;

 • Изготвяне на план на пътя, надлъжни и напречни профили, работни чертежи на съоръжения (подпорни стени, водостоци и др.), ако се налага изграждането на такива;
 • Количествени и стойностни сметки за пътни и земни работи, съоръжения;
 • План за безопасност и здраве на обекта в съответствие с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на МТСП и МРРБ;
 • Изработване на парцеларен план и нанасяне елементите на пътя върху картата на възстановената собственост;