Често задавани въпроси

Какво е геодезическо заснемане?

Геодезическо заснемане се извършва за нуждите на строителното проектиране, реконструкция и експлоатация на строителни обекти, за извършване изменение на кадастрална карта, за нанасяне на извършено строителство в кадастъра, за определяне обеми на изкопи и насипи, водни маси, геодезическа основа за проектиране на пътища и др. То съдържа всички теренни и ситуационни подробности в и около дадения имот. То е необходмо в следните случаи:
 • за отразяване в кадастралния план на изменения на имотни граници и др.
 • за отразяване на изменения в кадастралната карта във връзка с издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър
 • допълване на непълноти и поправяне на грешки в кадастралната карта
 • за проектиране на подробен устройствен план
 • за вертикално планиране
 • заснемане на местоположенията на сондажи и отразяването им в кадастралния план
 • заснемане на сграда с прилежащите й външни връзки (В и К, електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, съобщения)
 • заснемане на подземни елементи на съоръженията и линейните инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения
 • заснемане на фасадите на сгради (паметници на културата и други)
 • контролно заснемане за заверка на фундаменти

Последна промяна на 09.03.2013 от Zenit-Geo.

Обратно