ЗА НАС

Зенит-гео

"Зенит-Гео" ЕООД е създадена през 1992 г., като още от самото си създаване работи в тясно сътрудничество с "Геоинженеринг". Сферата ни на дейност е геодезическото проучване и проектиране.

Фирмата има значителен опит в областта на комплексните геодезически услуги:

геодезически снимки и трасировки, геодезически обработки - опорни геодезични мрежи, прецизна и техническа нивелация, регулация и вертикална планировка, обработка на GPS измервания, анализ и интерпретация на резултати, контролни GPS мрежи, изработване на различни видове геодезически планове и карти в цифров вид: кадастрални планове, вертикално планиране, регулационни планове, земеразделяне.

Първият офис на "Зенит-Гео" и "Геоинженеринг" открихме в гр. Пазарджик. Дейността обаче бързо се разрастна и това доведе до откриването на втори офис в града, както и офиси в София, Пловдив, Карлово и Брезник.

След спечелени търгове, обявени от МЗХ, "Зенит–Гео" е определена за фирма-изпълнител по поддържане и осъвременяване на плановете за земеразделяне и картите на възстановената собственост, изработени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закона за възстановяване собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) за съдебни райони Пазарджик, София III - Овча купел, София II - Нови Искър, Пирдоп, Карлово и Брезник.

Фирмата притежава най-актуалната база данни за кадастъра и собствеността на земеделските земи. "Зенит-Гео" е вписана в регистъра на правоспособните лица към Агенцията по кадастъра по чл. 12, т. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър със Заповед №300-2-277/18.09.2002 г. и има значителен опит в извършването на пълен спектър от услуги в областта на кадастъра и имотния регистър.

През септември 2008 г. "Зенит–Гео" стартира нов проект, целящ предлагането на високотехнологични, модерни мрежови решения, осигуряващи прецизно позициониране посредством GNSS технологията.

Компанията има собствена мрежа от 30 перманентни референтни GNSS станции, наречена "ГеоНет", покриваща цялата територия на Република България. Мрежата, изградена от "Зенит-Гео" е единствената в България, която осигурява пълно покритие на територията на страната като приема и обработва сигналите от американската спътникова система GPS (Global Positioning system) и от руския ú еквивалент ГЛОНАСС (Глобальная Навигационная Спутниковая Система).

От началото на 2006 г. "Зенит-Гео" е сертифицирана по международния стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000. Към настоящия момент е извършена ресертификация по новата версия на стандарта ISO 9001:2015.

Обхватът на Системата за управление на качеството на предлаганите услуги е:
  • Геодезия
  • Проектантски и консултантски дейности в областта на кадастъра
  • Картографията
  • Фотограметрията
  • Инфраструктурно проектиране
  • Предлагане и поддържане на специализирано геодезическо оборудване и софтуер
  • Проектиране и внедряване на GNSS решения
  • Научете повече...

    Сертификати