Геодезия в строителството

Геодезия в строителството

Комплексът от геодезически работи, свързани с проучването, проектирането, строителството (монтажа) и експлоатацията на обектите, е обособен като особен дял на геодезията под наименованието Геодезия в строителството.

Геодезическа снимка (заснемане)

Чрез геодезическата снимка се определя точното положение на характерни точки,които впоследствие се нанасят в план, цифров модел или карта.

Определянето на положението на точките се извършва с помощта на работна геодезическа основа, представляваща мрежа от трайно стабилизирани върху повърхността маркери с прецизно определени координати в хоризонтално и височинно положение.

Трасиране

Под трасиране се разбира отбелязване върху местността на различни точки, прави, равнини или повърхнини, координатните данни за които, са предварително известни.

Трасирането е обратното действие на заснемането.

При трасирането взаимното положение на точките е определено въз основа на даден чертеж, план или цифров модел, които трябва да бъдат приложени върху местността.

Тахиметрична снимка

При тахиметричната снимка се извършват едновременно хоризонтално и вертикално снимане на местността.

Тя се основава на полярния метод на снимане, т.е. измерване на посоки и дължини.

В резултат на тахиметричната снимка се получава модел на релефната повърхнина, който се използва в началния етап на всички инженерни и проектантски дейности.

"Зенит-Гео" предлага следните услуги, свързани с тази област:

Трасиране на:

 • Линейни обекти – канали, пътища, надземни и поземни проводи и др.
 • Площни обекти – сгради, съоръжения и др.
 • Височинно и планово трасиране за нуждите на строително – монтажните работи.
 • Изработване на нивелентни проекти за улици.
 • Определяне на кота „нула” – пренасяне, измерване за проверка и документиране на строителни нива.
 • Измерване и проверка на коти („било” и „корниз”).
 • Определяне на обеми на изкопи -

  Позволява да се разширят стандартните възможности за определяне на обеми на земни маси между две теренни повърхнини. По този начин се определят прецизно обемите и се визуализират районите с изкопи и насипи.

 • Издаване на протокол за строителна линия -

  Съставянето на протокол за определяне на строителна линия и ниво и заверка на контролираните нива – изкоп, корниз (стреха) и било (§ 5 т. 54 ЗУТ) осигурява изпълнение на строежа в съответствие с одобрените проекти и издаденото разрешение за строеж по отношение правилното разположение спрямо регулационните и нивелетни репери (§ 5, т. 60 ЗУТ), разстояние до регулационните линии (граници на имота), разстоянието до сгради и постройки в имота, и в съседните поземлени имоти, както и размерите на проектираното застрояване, абсолютни коти на контролираните нива.

 • Изготвяне на екзекутивна документация за строителен обект – част Геодезия.
 • Прецизна нивелация -

  Налага се при извършване на измервания за установяване на деформации на различни инженерни, хидротехнически съоръжения за нуждите на Агенция по кадастъра, измервания на държавна нивелачна мрежа на Република България I и II клас, за обекти от национално значение – АЕЦ и др. За всички останали случаи се извършва техническа нивелация, за която има специфични изисквания.