Инвестиционно проектиране

Инвестиционно проектиране

Инвестиционнотo проектиране преминава през следните етапи:

 • Предварително инвестиционно проучване;
 • Задание за проектиране;
 • Изготвяне на идеен проект;
 • Изготвяне на технически проект;

Предварително инвестиционно проучване

Tехнологични проучвания за избор на оферта, предлагаща оптимална технология.

Задание за проектиране

Преглед и уточняване на изходни данни, необходими за изработването и одобряването на проекта, сързани с:

 • Изискванията към обекта;
 • Фази на проектиране;
 • Основни технически, икономически, технологични, функционални и планово-композиционни изисквания към обекта;
 • Основни функционални и композиционни параметри на обекта;

Изготвяне на идеен проект

 • Чертежи (технологични планове и схеми), които изясняват предлаганите проектни решения;
 • Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения;

Изготвяне на технически проект

 • Окончателни чертежи (разпределения, разрези), които отразяват приетите проектни технологични решения;
 • Обяснителна записка, отразяваща приетите проектни технологични решения;
 • Технологичните изчисления, обосноваващи проектните решения;

Дейности свързани с инвестиционното проектиране:

Вертикално планиране

Проектът за вертикално планиране (ВП) на населеното място предвижда необходимото изменение на релефа на терена с оглед да бъде моделиран и приспособен към изискванията на строителството, водоотвеждането и транспорта при най-целесъобразно и икономично извършване на земните работи, включително разместването им, и дава представа за облика на територията, която ще се благоустроява.

Планове за ВП

Изработват се за населени места и други застроени територии или части от тях в съответствие с одобрените им общи и подробни градоустройствени планове (ОГП), застроителните и регулационните им планове (ЗРП) и подробните квартално-застроителни и селищни планове.

Плановете за ВП имат предназначението чрез преобразуване на съществуващия релеф на терена да създадат условия за функционално и хармонично изграждане на жизнената среда във всички нейни аспекти - обитаване, труд, отдих и др.

Процедура по промяна на статута на земеделски земи

Процедурата включва всички етапи до изваждане на решение за променено предназначение.