Хидротехнически обекти

"Зенит-Гео" извършва проучване и проектиране на хидротехнически, напоителни, селскостопански и индустриални обекти:

 • Хидротехнически съоръжения и обекти (язовири, водноелектрически централи, тунели, укрепване на свлачища, хвостохранилища, всички видове депа за отпадъци, пътища и мостове);
 • Хидромелиоративни обекти (дренажни и напоителни системи, помпени станции, рекултивация на земи), корекции на речни корита, диги, насипи;
 • Конструкции за защита от ерозия;
 • Пречиствателни станции за питейни и отпадни води;
 • Депа за твърди битови и опасни отпадъци;
 • Водоснабдяване и Канализация;

Извършваме актуализация на работни проекти за определяне на строително-монтажни работи (СМР) и необходимите средства за завършване на язовирни стени, изграждане на противофилтрационни системи против обходни филтрации, ремонти на савачни уредби и повдигателни съоръжения и повдигателни уредби на канали, възстановяване на водохващания, укрепване на свлачища и др.

 • Определяне категория на обекти съгласно чл. 137 от ЗУТ;
 • Цялостен оглед и подробно заснемане на обекта;
 • Налични проектни разработки, в т.ч. хидроложки, инженерно–геоложки и хидрогеоложки проучвания;
 • Хидравлични и статистически изчисления;
 • Графични приложения – надлъжни и напречни профили, ситуации, разрези и детайли на съоръжения към обекти, КИС, преливници и експлоатационни пътища;
 • Разработка на хидротехническа, строително–конструктивна, машинна и ел.част и др. в съответствие с Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
 • Организация и изпълнение на СМР, с необходимите за изграждане строително–конструктивни чертежи, детайли и обеми, обособени в отделни строителни етапи;
 • Количествено–стойностни сметки за възникнали СМР за доизграждане на язовири и съоръжения към тях;
 • План за безопасност на обекта в съответствие с изискванията на Наредба №2 на МТ и МРРБ;