Регулация

регулация

Улична и дворищна регулация има при урегулирания поземлен имот (УПИ), който се идентифицира върху скицата с римска цифра, след която следват арабските цифри на имота.

Ако за парцела има влязла в сила градоустройствена процедура, може да се пристъпи към издаване на виза. Ако ли не, се прави Работен устройствен план (РУП), който се предлага за одобрение от съседите на имота, при определени условия.

При липса на възражения, РУП влиза в сила и следва да се подаде молба за издаване на виза. За райони, в които няма приета кадастрална карта важи регулационно застроителен план, одобрен от общината.

Поддържане на регулационни планове се извършва при:

 •            - Изменения в уличната или дворищна регулация;
 •            - Разширения към регулационния план;
 • Обект на поддържане са копията от регулационния план и трасираната и координирана осова мрежа и дворищно-трасировъчните карнети.

  За всички услуги, извършвани от фирмата е необходимо собствениците да представят:

  • - Актуална скица (срокът на валидност на която е 6 месеца), издадена от Tехническа служба на общината;
  • - Документ за собственост (нотариален акт или съдебно решение за въвод във владение).

  Изработването на планове за вертикално планиране се извършва при:

  • - Промени вследствие на нови държавни и обществени нужди в територията на населеното място;
  • - Разширение на регулационния план;

  Проекти за вертикална планировка:

  Проектът за вертикално планиране се разработва въз основа на следните изходни материали:

  • - Геодезическа снимка, изработена от фирмата след извършени преки геодезически измервания;
  • - Генерален план на обекта;
  • - Архитектурни чертежи на обекта;

  1. С проекта за вертикално планиране се определя кота нула на сградата и се предлага решение за пространствата около нея.

  2. Изготвя се картограма на земните маси, с която се определят площта и обема изкопи и насипи, представени в обобщена количествена сметка, като са взети предвид и детайлите на настилката.

  3. Заедно с проекта за вертикално планиране се изработва и трасировъчен план, който дефинира плановото местоположение на сградите, съоръженията и обектите  на техническата инфраструктура. Към плана се прилага трасировъчен карнет, даващ информация за координатите на ъгловите точки на дадена сграда, като по този начин еднозначно се дефинира нейното положение.